2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

       1. Mesto Šahy

       V spolupráci s Mestom Šahy uskutočnilo združenie nasledovné aktivity:                                                                    

Názov projektu

„Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených    sociálnym vylúčením –podpora terénnej sociálnej práce.“

Žiadateľ

Mesto Šahy

Sektor

samospráva

Operačný program

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os

č. 2      Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie

č. 2.1   Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske  komunity

                            Kód výzvy      

OP ZaSI – fsr – 2007/2.1/02

Celkové výdavky projektu (SKK)


2 340 000 Sk

Požadovaná výška NFP (SKK)


2 223 000 Sk

 

     
   2. Občianske združenie HUMAN INTERNATIONAL
, vždy spoľahlivý partner, ktorý nám bezplatne zabezpečuje:

        - trvanlivé potraviny - spravidla v záručnej lehote 
        - šatstvo, obuv, hračky, školské potreby
        - v individuálnych prípadoch - nábytok, spotrebiče, pomôcky
       
         Združenie pomáha pri propagovaní vlastných výdajných podujatí OZ Human Internatinal, dobrovoľnícky pomáha            pri uskladnení a výdaji tovaru a v niektorých prípadoch pri distribúcii tovaru.        3. Občianske združenie "PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE OKRESU LEVICE" - profesionálny partner  v oblasti práce s cieľovou skupinou.
 
        V roku 2008 sme spoločne zorganizovali workshopy pre prípravu kádrov pre terénnu sociálnu prácu, kde sme                 vzdelali takmer 20 ľudí.
        Od februára 2010 realizuje projekt "Cestou kooperácie k riešeniu problémov marginalizovaných skupín". Charitas           Saag zastupuje v projekte Agi Gubišová a pôsobí ako komunitný konzultant č. 4.

V rámci projektu chceme v obciach a samosprávach okresu propagovať spoluprácu s PSI Levice. Poskytujeme       samosprávam možnosť získať informácie o uplaňovaní zákona o sociálnej pomoci a antidiskriminačného zákona. Za pomoci skúsených facilitátorov chceme pripraviť pre záujemcov workshopy zamerané na túto oblasť.V projektechceme  senzibilizovať spoločnosť - dosiahnuť, aby bola vnímavá a citlivá ku problémom marginalizovaných skupín. Chceme pripraviť semináre pre iniciatívnych občanov v tomto smere a podchytiť ku spolupráci mimovládneorganizácie, pôsobiace v oblasti pomoci cieľovej skupine. V neposlednom rade chceme pomáhať samosprávam pri tvorbe dokumentu - "Komunitný plán rozvoja obce "
, ktorý sa stane neodmysliteľnou súčasťou projektovo riadeného rozvoja obce.

 

         4. Občianske združenie "Miesto v dome", ktoré pôsobí v Leviciach. Už dlhší čas spolupracujeme v projekte,  ktorý predstavuje "radostnejšiu časť" našich aktivít. Sprostredkovávame odovzdanie kompletnej novej detskej výbavičky pre novorodenca - zavinovacia perinka, detská deka, základné oblečenie, detská kojenecká fľaša, a iné drobnosti -všetko čisto nové a kvalitné.  Odovzdávame ich matkám, ktoré sú v núdzi. 

Sme radi, že sa nám dostala možnosť zažiť úžasnú radosť v očiach matiek, ktoré si nikdy ani nepomysleli, že by             mohli mať pre svoje dieťa takéto pekné veci. 


 5. Srdcom za Šahy, občianske združenie

 6. Miestne základné školy, materské škôlky

 7. Regionálne osvetové stredisko Levice

 8. Slovenský zväz Sclerosis multiplex

 9. Únia slabozrakých a nevidiacich