2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

       1. Mesto Šahy

       V spolupráci s Mestom Šahy uskutočnilo združenie nasledovné aktivity:                                                                    

Názov projektu

„Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených    sociálnym vylúčením –podpora terénnej sociálnej práce.“

Žiadateľ

Mesto Šahy

Sektor

samospráva

Operačný program

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os

č. 2      Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie

č. 2.1   Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske  komunity

                            Kód výzvy      

OP ZaSI – fsr – 2007/2.1/02

Celkové výdavky projektu (SKK)


2 340 000 Sk

Požadovaná výška NFP (SKK)


2 223 000 Sk

 

     
   2. Občianske združenie HUMAN INTERNATIONAL
, vždy spoľahlivý partner, ktorý nám bezplatne zabezpečuje:

        - trvanlivé potraviny - spravidla v záručnej lehote 
        - šatstvo, obuv, hračky, školské potreby
        - v individuálnych prípadoch - nábytok, spotrebiče, pomôcky
       
         Združenie pomáha pri propagovaní vlastných výdajných podujatí OZ Human Internatinal, dobrovoľnícky pomáha            pri uskladnení a výdaji tovaru a v niektorých prípadoch pri distribúcii tovaru.        3. Občianske združenie "PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE OKRESU LEVICE" - profesionálny partner         v oblasti práce s cieľovou skupinou.
 
        V roku 2008 sme spoločne zorganizovali workshopy pre prípravu kádrov pre terénnu sociálnu prácu, kde sme                 vzdelali takmer 20 ľudí.
        Od februára 2010 realizuje projekt "Cestou kooperácie k riešeniu problémov marginalizovaných skupín". Charitas           Saag zastupuje v projekte Agi Gubišová a pôsobí ako komunitný konzultant č. 4.

V rámci projektu chceme v obciach a samosprávach okresu propagovať spoluprácu s PSI Levice. Poskytujeme       samosprávam možnosť získať informácie o uplaňovaní zákona o sociálnej pomoci a antidiskriminačného zákona. Za pomoci skúsených facilitátorov chceme pripraviť pre záujemcov workshopy zamerané na túto oblasť.V projektechceme  senzibilizovať spoločnosť - dosiahnuť, aby bola vnímavá a citlivá ku problémom marginalizovaných skupín. Chceme pripraviť semináre pre iniciatívnych občanov v tomto smere a podchytiť ku spolupráci mimovládneorganizácie, pôsobiace v oblasti pomoci cieľovej skupine. V neposlednom rade chceme pomáhať samosprávam pri tvorbe dokumentu - "Komunitný plán rozvoja obce "
, ktorý sa stane neodmysliteľnou súčasťou projektovo riadeného rozvoja obce.

 


  • V rokoch 2006 - 2007 - náhodný výdaj šatstva a čistiacich potrieb v priestoroch mesta Šahy

  • V roku 2008 - presadenie myšlienky zapojenia sa Mesta Šahy do terénnej sociálnej práce a následné vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, viď údaje v tabuľke


 
        4. Občianske združenie "Miesto v dome", ktoré pôsobí v Leviciach. Už dlhší čas spolupracujeme v projekte,  ktorý predstavuje "radostnejšiu časť" našich aktivít. Sprostredkovávame odovzdanie kompletnej novej detskej výbavičky pre novorodenca - zavinovacia perinka, detská deka, základné oblečenie, detská kojenecká fľaša, a iné drobnosti -všetko čisto nové a kvalitné.  Odovzdávame ich matkám, ktoré sú v núdzi. 

Sme radi, že sa nám dostala možnosť zažiť úžasnú radosť v očiach matiek, ktoré si nikdy ani nepomysleli, že by             mohli mať pre svoje dieťa takéto pekné veci.