2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

.
Orgány združenia:

1. Členská schôdza združenia - najvyšší orgán združenia
2. Správna rada združenia
3. Kontrolná komisia združenia

Štatutári združenia:
Mária Berkulová, predseda združenia, štatutárny zástupca konajúci samostatne
Bc. Patrícia Loch, podpredseda, štatutárny zástupca konajúci samostatne