2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 


Múza v nás...

Zrealizujeme tvorivé dielne maľby a keramiky. Hotové diela, ktoré vzniknú ako výsledný produkt, budeme prezentovať na výstave v miestnej galérii Menora Saag Centrum Artis Galerii v Šahách v budove Synagógy. Otvorenie výstavy bude spojené s jednou tvorivou dielňou, do ktorej pozveme aj občianske združenie z Maďarskej republiky s ktorými spolupracujeme. Počas podujatia bude hrať hudobná kapela, ktorá dotvorí čarovnú atmosféru. Cieľom projektu ktorý podporil Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja je predstaviť talent handicapovaných osôb.ĎAKUJEME MESTU ŠAHY za schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre rok 2024

Vo voľnočasovom centre Modrý lúč, ktorý OZ Charitas Saag prevádzkuje zorganizujeme tvorivé dielne keramiky, maľby a háčkovania. Každá tvorivá dielňa bude pozostávať z 3 stretnutí. Naplánované sú aj 3 relaxačné stretnutia, ktorých cieľom je optimálne zlepšiť duševný svet človeka. Usporiadame športové podujatie v Mestskom parku v Šahách, kde účastníkmi budú žiaci z miestnych škôl, Spojenej školy internátnej a zdravotne znevýhodnené osoby z voľnočasového centra Modrý lúč. 


POOKREJE DUŠA I TELO

Sme potešení, že i tento rok sme vďaka našej členke - Agnesa Repka získali zamestnanecký grant DELL TECHNOLOGIES v Nadácii Pontis.  V období apríl - september 2024 sú v projekte naplánované tvorivé dielne maľby, keramiky a relaxačné stretnutia pod vedením skúsených lektorov a cvičenia pod vedením skvelej fyzioterapeutky.
DELL TECHNOLOGIES za finančnú podporu zo srdca ďakujeme.
V zmysle Rozhodnutia MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

sekcia verejnej správy,odbor všeobecnej vnútornej správy
zo dňa 07.03.2024 v Bratislave,
Občianske združenie Charitas Saag zapisuje verejnú zbierku pod názvom "Tvoríme s radosťou pre vás..."


do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2024-023493 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy a podpory práce s deťmi. Zbierka bude vykonávaná predajom vlastných výrobkov na celom území Slovenskej republiky do 08. marca 2025. Zbierku vykonávanú predajom predmetov možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti, zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.
 

Zápisnica

z verejnej zbierky Občianskeho združenia Charitas Saag


Podľa zákona č.162/2014 Z. Z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov verejnej zbierky: Benefičný koncert Šahy/JótékonySági koncert Ipolyság

Registrované číslo verejnej zbierky: 402-2023-016733

Názov správneho orgánu: Okresný úrad Levice, odbor všeobecnej vnútornej správy

Územie použitia verejnej správy: Slovenská republika

Dátum začatia verejnej zbierky: 13.10.2023 od 12,00 hod.

Dátum ukončenia verejnej zbierky: 13.10.2023 do 24,00 hod.

Názov obce kde sa zbierka vykonáva: Šahy

Zbierka sa vykonávala zbieraním do 5 prenosných pokladničiek, ktoré boli označené a zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením.

Evidenčné číslo pokladničky  Výnos z pokladničky ( v EUR )
1. 402,50
2. 356,00
3. 308,30
4. 489,00
5. 459,20
 S p o l u : 2 015,00

Celkový výnos z verejnej zbierky:2 015,00 EUR

V Šahách, dňa 14.10.2023


Usporiadateľ zbierky - Občianske združenie Charitas Saag, IČO:42113962, so sídlom Hlavné námestie 1, Šahy 936 01, zastúpeného štatutárnym orgánom: Mária Berkulová


v y k o n a l  z á p i s   d o  r e g i s t r a  v e r e j n ý c h  z b i e r o k,
registrované číslo zbierky je : 402-2023-016733

Verejná zbierka sa bude konať na území mesta Šahy, dňa 13.10.2023 v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod.
Verejná zbierka sa bude konať zbieraním do prenosných pokladničiek, ktoré budú označené názvom občianskeho združenia a nápisom "verejná zbierka", registrovaným číslom zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok"Radostne tvoríme spolu..." a "Múza dnešných dní 2"


to sú dva projekty, ktoré boli podporené z dotačného programu MK SR v Programe Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.1.Živá kultúra a 2.4.Neformálne vzdelávanie a výskum

"Múza dnešných dní 2"
V roku 2022 OZ Charitas Saag zrealizoval prezentáciu výtvarnej tvorby slovenských a maďarských (HU) zdravotne znevýhodnených osôb. OZ Charitas Saag chce naďalej prehlbovať partnerstvo s maďarským OZ Lampás´92 Alapítvány. Opäť zrealizujeme prezentáciu výtvarných diel zdravotne znevýhodnených osôb v galérii Menora Saag Centrum Artis Galeria. Súčasťou otvorenia výstavy výtvarných diel slovenských a maďarských handicapovaných osôb bude tvorivá dielňa maľby. Bude tu priestor na spoločnú tvorbu medzi inak obdarenými osobami a zdravou populáciou. Počas kultúrneho podujatia bude atmosféru spríjemňovať hudobná kapela. 

"Radostne tvoríme spolu..."
Tvorivé dielne ako nástroj k zachovaniu tradícií premostia dva odlišné svety - svet osôb so zdravotným znevýhodnením so svetom zdravých osôb. Tvorivé dielne sme zamerali na rôzne oblasti - keramika, macramé, háčkovanie.


ĎAKUJEME MESTU ŠAHY za schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta - "Tvoríme očami duše"

V naplánovaných aktivitách prinesieme aktérom podujatí (zdravotne znevýhodneným osobám, deťom MŠ, žiakom ZŠ, seniorom, mimovládnym organizáciám, širšej verejnosti) fyzickú i mentálnu pohodu, rovnováhu. Naším primárnym cieľom je rozvoj celej osobnosti na rôznych úrovniach. Naplánované sú tvorivé dielne keramiky a maľby. Relaxačné stretnutia  s lektorkou a terapeutkou Jankou Almaja Vaculčiakovou. S lektorom Mgr. Andrejom Medveďom sú naplánované prednášky na tému zdravého životného štýlu: v oblasti zdravia, výživy a suplementácie.


Hýb sa, vzdelávaj a tvor!


      OZ Charitas Saag sa prostredníctvom členky Agnesa Repka uchádzalo o získanie zamestnaneckého grantu DELL TECHNOLOGIES v Nadácii Pontis s projektom Hýb sa, vzdelávaj a tvor! V projekte nás čaká športový deň v Mestskom parku v Šahách, tri prednášky o zdravej výžive s uznávaným lektorom, ktorý má v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti - Mgr. Andrej Medveď. V období máj - september 2023 je naplánovaných šesť tvorivých dielní keramiky, ktoré sa budú konať vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ na Ružovej ulici v Šahách.
       DELL TECHNOLOGIES za podporu srdečne ĎAKUJEME.OBJATIE TÓNOV


Dňa 28. januára 2023 sme sa zúčastnili podujatia OBJATIE TÓNOV v športovej hale v Leviciach.
Na koncerte vystúpili: Michal David, Cigánsky diabli, S hudbou vesmírnou, Zumba Sonnyes.
Moderátorom bol Jozef Pročko.
Ďakujeme organizátorom podujatia OZ Ostrov Levice a OZ Milan Štefánik.


Dve úspešné žiadosti z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V septembri 2022 nás potešili oznámenia o schválení dvoch žiadostí, ktoré OZ Charitas Saag podalo do dotačného systému MK SR v Programe Kultúra znevýhodnených skupín v podprogramoch 2.1 Žívá kultúra a 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum. Do podprogramu 2.1 Živá kultúra sme podali projekt "Múza dnešných dní..." a 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum - projekt "Rozumne a hravo".

"Múza dnešných dní..."
Rozhodli sme sa do víru dnešných dní ( v mesiaci júl 2022) priniesť kultúrne vyžitie pre zdravotne znevýhodnené osoby, formou poobedňajšieho stretnutia, kde sa im umožní prezentovať vlastnú tvorbu pre širokú verejnosť v galérii Menora Centrum Artis v Šahách. Diela tu budú vystavené v období od 5.7. - 27.7.2022. Zároveň počas podujatia bude mať široká verejnosť príležitosť byť tvorcom spoločného diela zdravotne znevýhodnených osôb a bude sa môcť zapojiť do spoločnej tvorby s farbami. Naším zámerom je priniesť pilotný program na medzinárodnej zahraničnej úrovni handicapovaných a inak znevýhodnených obyvateľov. Prehlbovať spoluprácu OZ Charitas Saag zo zahraničným maďarským partnerským občianskym združením Lampás ´92 Alapítvány.

"Rozumne a hravo"
Našim zámerom je priniesť zdravotne znevýhodneným sériu tvorivých dielní pre zdokonaľovanie jemnej motoriky, socializovanie a integrovanie. Tvorivé dielne zo zameraním na základy háčkovania, prácu s hlinou a farbami, budú prebiehať vo voľnočasovom centre Modrý lúč, ktorý prevádzkuje OZ Charitas Saag.

Srdečne ď a k u j e m e za finančnú podporu :)
Rozhýbme svet tých, s ktorými to život myslel inak...

Občianske združenie Charitas Saag, ktoré prevádzkuje voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnené osoby, získalo dotáciu na podporu športu od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Kostru projektu tvorilo cvičenie zdravotne znevýhodnených osôb v miestnom Pilates Centrum Saag a športový deň v Mestskom parku v Šahách. Cvičenie pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta prebiehalo v období jún - október 2022. Hlavným cieľom športových aktivít bolo zlepšiť vzťah detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením k pohybu.  Športový deň prelínal a spájal dva svety - svet zdravej populácie s inak obdarenými osobami. Spoločné športovanie malo veľa pozitívnych ohlasov a i vďaka tomu, sme sa rozhodli vytvoriť novú tradíciu realizovania športového podujatia zameraného na tých najzraniteľnejších.
Za finančnú podporu srdečne ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju.


Zápisnica
z verejnej zbierky Občianskeho združenia Charitas Saag

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov verejnej zbierky: Šahania Šahanom 

Registrované číslo verejnej zbierky: 402-2022-015509

Názov správneho orgánu: Okresný úrad Levice, odbor všeobecnej vnútornej správy

Územie použitia verejnej správy: Slovenská republika

Dátum začatia verejnej zbierky: 24.09.2022 od 14,00 hod.

Dátum ukončenia verejnej zbierky: 24.09.2022 do 20,00 hod.

Názov obce kde sa zbierka vykonáva: Šahy

Zbierka sa vykonávala v 5 prenosných pokladničkách, ktoré boli označené a zabezpečené pred odcudzením a násilným otvorením.

 Evidenčné číslo pokladničky          Výnos z pokladničky ( v EUR ) 
1 325,00
2 405,30
3 546,10
4 484,40
5 382,90
Spolu 2 143,70 

Celkový výnos z verejnej zbierky: 2 143,70 EUR


V Šahách, dňa 24.09.2022


Benefičný koncert - Šahania Šahanom


Dňa 24.09.2022 sa v Šahách na námestí konal benefičný koncert - Šahania Šahanom pre OZ Charitas Saag. Za zorganizovanie tejto šľachetnej akcie patrí úprimné ďakujem Zsoltimu Gálovi, Petrovi Szollosymu, Jarovi Bartošovi, moderátorke, kapelám: SHADOWS VERSION, BORDELINE, MINK 2020, TUBLATANKA REVIVAL, CHAPTER 5, vám všetkým, ktorí ste prišli a finančne nás podporili. Vyzbieralo sa 2 143,70 EUR. Srdečná vďaka, vysoko si to ceníme.  

Tvoríme radostne spolu

Občianske združenie Charitas Saag spolu s členkou OZ a zamestnankyňou - Agnesou Repka, podalo žiadosť o zamestnanecký grantový program DELL 2022. Projekt bol úspešný a OZ získalo finančnú podporu od Nadačného fondu DELL v Nadácii Pontis na realizáciu projektu "Tvoríme radostne spolu". V rámci projektu bolo naplánovaných 9 tvorivých dielní, pre veľký záujem verejnosti sa ich uskutočnilo 12. Do tvorivých dielní boli prizvané deti z materských škôl, žiaci základných škôl, dospelý i seniori. Bola naplnená hlavná myšlienka projektu: spájať a prelínať dva svety - inak obdarené osoby so svetom zdravej populácie.
Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu DELL v Nadácii Pontis sme vedeli širšej verejnosti umožniť prácu s tak jedinečnou hmotou ako je hlina. ĎAKUJEME ZA PODPORU :)


Nájdi v sebe umelca

Mesto  Šahy poskytlo dotáciu mesta na projekt "Nájdi v sebe umelca". Vo voľnočasovom centre, ktoré OZ Charitas Saag prevádzkuje sa budú konať tvorivé dielne: keramika, maľba, macramé, string art, korálky a krištálová živica. Budú sa konať aj posedenia nazvané Pokoj v nás - 4 relaxačné stretnutia s lektorkou Jankou Almaja Vaculčiakovou. Relaxačné popoludnia naučia účastníkov novým formám relaxu a duševnej pohody. Do tvorivých dielní si prizveme organizácie s ktorými spolupracujeme: Klub Sclerosis multiplex Levice, Lampás´92  Alapítvány z Maďarska, Únia nevidiacich a slabozrakých, miestne školy a materské školy.


Svetielka spoločnej tvorby


Občianske združenie Charitas Saag v mesiaci jún 2022 ukončilo projekt piateho ročníka grantového programu Rozprúdime regióny 2021 s názvom "Svetielka spoločnej tvorby". Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
V období júl 2021 - jún 2022 sme zrealizovali 6 druhov tvorivých dielní: keramika, maľba, pletenie z papiera, dekupáž, výroba sviečok, drôtikovanie - každú 3x, keramiku 8x.V tvorivých dielňach keramiky sme pracovali s jedinečnou tvárnou hmotou - hlinou. Hlina má r elaxačné účinky, hravou formou si účastníci precvičovali jemnú motoriku, rozvíjali fantáziu. Spoznali postup vzniku keramických výrobkov. Počas tvorivých dielní maľby mali zúčastnení možnosť spoznať techniku enkaustiku - maľba horúcim voskom, žehličkou a perom. Enkustické obrazy vznikli nanášaním vosku žehličkou na papier či plátno. Technika, ktorou sa maľovalo už pred 2500 rokmi - zabudnutá a znovu objavená. Jedným z mnohých umelcov, ktorí dokázali oceniť jej úžasné kvality, bol aj Pablo Picasso. Umelci ju uplatňujú hlsvne v abstraktnej, modernej tvorbe, no je možné ňou tvoriť, napr. aj krajinky. Dekupáž - servítková technika, jednoduchá technika dekorovania predmetov na ktorú sme použili sklenené a drevené predmety, lepidlo, lak, servítky.  Pletenie z papierobná pleteniu košíkov z prútia či pedigu, len namiesto prútia sa používa veľmi ľahko dostupný materiál, ktorým sú klasické noviny. Vyskúšali sme rôzne typy opletania, vznikli rôzne predmety: košíky, sane, hviezdy, kruh... Výroba sviečok - do rozpusteného vosku sme pridali farbu na sviečky a vôňu. vosk sme potom naliali do formy na čajovú sviečku alebo do skleneného svietnika. Sviečka potom pri izbovej teplote vytuhla.    Drôtikovanie - prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z r.1714. Počiatky drotárstva spočívali v jednoduchých opravách riadu, porcelánu, skla... Neskôr začali vyrábať misky, košíky, umelecké predmety ako napr. drôtené veľkonočné kraslice, vianočné ozdoby na stromček... Účastníci tvorivej dielni mali možnosť vyrobiť rôzne šperky, misky, anjelikov s korálkami. Na túto činnosť sme potrebovsli rôzne druhy a typy drátov, kliešte, klasické štiepačky, keltovacie kliešte ploché aj okrúhle. 
         Srdečná vďaka patrí Nadácii ZSE, že s podporou tohot projektu sme mohli spoločne "zasvietiť" a zachovať tradíciu výroby keramiky a ďalších remesiel. Priniesť možnosť širokej verejnosti spoznať remeslá a pracovať s rôznymi materiálmi. Našim zámerom bola integrácia zdravotne znevýhodnených osôb, preto sme naplánovali tvorivé dielne, kde by sa stretávali so svetom zdravej populácie - spoločne tvorili, radovali sa z tvorby i hotových výrobkov, spoznávali sa, vznikli nové priateľstvá a utužili sa už existujúce. 


Rozhýbme svet tých, s ktorými to svet myslel inak...

Nitriansky samosprávny kraj poskytne finančnú dotáciu Občianskemu združeniu Charitas Saag na podporu športu 2022 na projekt "Rozhýbme svet tých, s ktorými to svet myslel inak..." Naplánovaný je športový deň v Mestskom parku v Šahách a cvičenia pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež pod dohľadom fyzioterapeutky. Spoločné cvičenie prinesie radosť, porozumenie a podporí integráciu medzi dvoma svetmi - svetom zdravých a zdravotne znevýhodnených osôb.  ĎAKUJEME ZA PODPORU  


Občianske združenie Charitas Saag podalo žiadosť o získanie zamestnaneckého grantu DELL. 
Projekt "Tvoríme radostne spolu" bol úspešný a Nadačný fond DELL v Nadácii Pontis ho podporí finančnou sumou 605,00 eur.
Zrealizujeme 9 tvorivých dielní keramiky v ktorých sa stretnú dva svety - zdravá populácia s inak obdarenými osobami. Srdečne  ď a k u j e m e    :)

Pestrá  mozaika tvorenia


Občianske združenie Charitas Saag bolo úspešným príjmateľom finančných prostriedkov z dotačného systému Ministerstva kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín - podprogram 2.4 pre projekt pod názvom "Pestrá mozaika tvorenia". Projekt bol realizovaný v období júl - november 2021.
Ako už názov napovedá, jednalo sa o sériu tvorivých dielní vo voľnočasovom centre Modrý lúč zriadený pre zdravotne znevýhodnené osoby. Tvorivé dielne mali byť nástrojom k zachovaniu tradícií remesiel a integrácii zdravotne znevýhodnených. Účastníci tvorivých dielní mali možnosť sa po prvýkrát stretnúť s niektorými materiálmi a technikami pri práci s nimi. Príležitosť a možnosť sebarealizácie, ktorá sa im počas našich stretnutí dostávala, sa spájala s radosťou a dobrou náladou.
V tvorivej dielni keramiky zohrávala hlavnú úlohu hlina, ktorá je tvárna, poddajná a nesmieme zabudnúť na jej relaxačné účinky. V maľbe prevládala technika "enkaustika" - maľovanie voskom za pomoci špeciálnej enkaustickej žehličky. Práca s korálkami si tiež našla svojich nadšencov a čo sa týka papiera, ktorý bol určený už len do zberu, tak aj ten ukázal svoju širokú paletu využitia pri tvorbe nádherných pletených predmetov. Pestrosť farieb a omamné vône nás prekvapili pri výrobe sviečok z parafínu a palmového kryštalického vosku.
Veľkým potešením pre účastníkov tvorivých dielní bola príležitosť vyskúšať si drôtikovanie. Drotárstvo patrí už skôr medzi zabudnuté remeslá, ale keď i touto troškou sme priblížili mládeži vzácnosť tejto aktivity a vzbudili záujem o tento typ remesla, tak sme potešení. Okrem toho, že účastníci spoznali techniky na spracovanie rôznych materiálov, tak sme im touto metódou pomohli rozvíjať a posilniť jemnú motoriku, zručnosti a fantáziu. V období pandémie mnohí ťažko znášajú izolovanosť a tvorivé dielne, ktoré sme priniesli boli pre nich priam balzamom na dušu. Cieľom tvorivých dielní bola integrácia a prepojenie zdravotne znevýhodnených osôb a zdravej populácie a tak lámať predsudky a bariéry.
Ministerstvu kultúry SR sme nesmierne vďační za finančnú podporu. Vďaka nej sme mohli spestriť všedné dni zdravotne znevýhodneným jedincom a ľuďom zo sveta zdravej populácie.Keď hlina spája dva svety...


         Keď hlina spája dva svety... - je názov projektu Občianskeho združenia Charitas Saag, ktorý finančne podporil Nitriansky smosprávny kraj. Lektorkou 9 tvorivých dielní keramiky bola Adriena Kutaková. Aktivity prebiehali na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč v mesiacoch júl až september 2021. 
         Hlavnou ideou projektu boli stretnutia zdravotne znevýhodnených osôb so zdravou populáciou a ich integrácia. Do tvorivých dielní sme si prizvali deti z letných táborov, žiakov základných škôl, seniorov, zdravotne znevýhodnených z mesta i okolia, dospelých... Našim zámerom okrem búrania bariér medzi dvoma svetmi bolo počas leta priniesť kreatívne tvorivé dielne s tak jedinečnou hmotou - hlinou. Hlina má relaačné účinky, rehabilituje jemnú motoriku. Hmat stimuluje pamäť a rozvíja emocionálnu a pamäťovú skúsenosť. Práca s hlinou prináša radosť zo sebarealizácie a hotových výrobkov.
          V mene všetkých zúčastnených vyslovujem srdečnú vďaku za poskytnutú finančnú podporu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.   
                         Mária Berkulová - predsedkyňa OZ Charitas Saag


To, čo nás baví - hlina a farby

         Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta OZ Charitas Saag na projekt To, čo nás baví - hlina a farby. Hlavnou myšlienkou projektu bola integrácia zdravotne znevýhodnených osôb z voľnočasového centra Modrý lúč, ako aj ostatných z mesta a okolia, ktorých sme si prizvali do tvorivých dielní keramiky a maľby. Lektorkou tvorivých dielní keramiky bola Adriena Kutaková. Príležitosť pracovať s hlinou mali mnohí po prvýkrát a s radosťou to privítali. Radosť so sebarealizácie bola veľká. Tvorivé dielne maľby viedla maliarka Mgr. art. Michaela Bodnárová. Objavili sme čaro kombinácie voskových pasteliek s anilínovými farbami a soľou. Pri maľbe a práci s hlinou sme rozvíjali hybnosť jemnej motoriky, fantáziu, kreativitu a to bolo ďalším zámerom projektu. Tvorivé dielne prebiehali vždy v príjemnej a radostnej atmosfére, zúčastnení tvorili s obrovskou horlivosťou. Na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč, kde sa aktivity konali tak žiarilo nielen letné slnko, ale i usmievavé tváre tvorivých "umelcov".
               Mestu Šahy ďakujeme za finančnú dotáciu, vďaka ktorej sme prepojili zdravotne znevýhodnených so zdravou populáciou, utužili si vzťahy, vytvorili nové priateľstvá, tvorili, objavovali nové techniky, radovali sa z hotových výtvorov...


Dotácia od Ministerstva kultúry SR


       Občianske združenie Charitas Saag podalo žiadosť do dotačného systému Ministerstva kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín-podprogram 2.4 a tá bola SCHVÁLENÁ. S projektom "Pestrá mozaika tvorenia"  prinesieme do voľnočasového centra Modrý lúč sériu tvorivých dielní v ktorých budeme pracovať s rôznymi materiálmi. Naším zámerom je rozvoj jemnej motoriky, zručností, fantázie a prepojenie zdravej populácie so zdravotne znevýhodnenými osobami a tak lámať predsudky a bariéry.
             Ďakujeme za finančnú podporu. 


ROZPRÚDIME REGIÓNY 2021

        Občianske združenie Charitas Saag sa zapojilo do 5. ročníka grantového programu Rozprúdime regióny Nadácie ZSE. Postúpili sme do druhého kola na facebookové hlasovanie, v ktorom sa rozhodlo, že náš projekt "Svetielka spoločnej tvorby" bol úspešný.      
       Srdečná vďaka Nadácii ZSE za finančnú podporu projektu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí na faceboku zaň zahlasovali.


Nitriansky samosprávny kraj


poskytol Občianskemu združeniu Charitas Saag

dotáciu na podporu kultúry na projekt "Keď hlina spája dva svety..."
Naplánovaných je 9 tvorivých dielní venovaných práci s hlinou, ktoré budú prebiehať na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ, ktorý OZ Charitas Saag prevádzkuje. Naším cieľom je prepojiť "svet zdravých" a zdravotne znevýhodnených osôb. Našli sme to, čo ich spája - pri práci s hlinou zabúdajú na rozdiely, čím sa podporí integrácia zdravotne znevýhodnených osôb.
Srdečne ďakujeme za finančnú podporu.TO ČO NÁS BAVÍ - HLINA A FARBY

Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu mesta na projekt TO ČO NÁS BAVÍ - HLINA A FARBY. Vo voľnočasovom centre pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ, na Ružovej ulici 23/B v Šahách, ktoré OZ prevádzkuje plánujeme sériu aktivít venovaných práci s hlinou pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej. Pri práci s hlinou sa rozvíja jemná motorika, fantázia, radosť zo sebarealizácie a hotových výrobkov. Fantáziu a jemnú motoriku si budeme zveľaďovať i maľbou pod vedením Mgr. art Michaely Bodnárovej. K obom druhom aktivít prizveme žiakov z miestnych základných škôl a organizácie s ktorými spolupracujeme. Naplánovanými aktivitami chceme zabezpečiť zdravotne znevýhodneným osobám nielen to, aby tvorili, ale sa aj integrovali "vo svete zdravej populácie".
Mestu Šahy ďakujeme za finančnú dotáciu vďaka ktorej budeme vedieť zdravotne znevýhodneným vo voľnočasovom centre zabezpečiť tvorivé dielne, nakoľko prevádzka centra pozostáva len zo sponzorských darov a 2% z dane.

IPOLY FEST 2021 v maďarskom mestečku KEMENCE

Dňa 19.9.2021 sme sa na pozvanie našich priateľov z Lampás´92 Alapítvány zúčastnili IPOLY FEST-u v maďarskom mestečku Kemence. Okrem programu sme absolvovali i jazdu vláčikom. Ďakujeme za pozvanie.


O Z N A M
V mesiaci MÁJ 2021 OTVÁRAME prevádzku voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ :)


Želáme Vám veľa krásnych
chvíľ
prežitých v príjemnej atmosfére
Vianoc,
v novom roku 2021 veľa radostných dní,
mnoho radosti a pevné zdravie.

O Z N A M

Prevádzka voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ bude od 16.03.2020 pre šíriacu sa pandémiu covid-19 ZATVORENÁ. 


Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na projekt NÁŠ TVORIVÝ SVET. Boli v ňom naplánované aktivity pre voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč. Na dvore tohto centra sme vytvorili interaktívny zábavný kútik. Spolu s doborovoľníkmi a členmi OZ Charitas Saag sme zhotovili kulisu na hru divadielka, ktorú nám maľbou skrášlila maliarka Michaela Bodnárová. Pod vedením špeciálnej pedagogičky Margity Tóthovej bola zdramatizovaná rozprávka o Pampúšikovi. Na dvore voľnočasového centra prebiehali vo viacerých etapách športové aktivity i tvorivé výtvarné dopoludnia. Pod vedením Michaely Bodnárovej sa zdravotne znevýhodnené osoby spoznávali s farbami a maľbou. Maľovali voskovkami, akrylovými a temperovými farbami, vyskúšali si aj techniku pouring. Našich aktivít sa zúčastnili žiaci Spojenej školy internátnej a Základná škola Ladislava Balleka. Pri všetkých aktivitách, ktoré prebehli, boli dodržané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Sme nesmierne vďační za poskytnutú finančnú dotáciu od mesta Šahy, vďaka nej sme mohli priniesť do voľnočasového centra aktivity, ktoré spestrili dni zdravotne znevýhodneným osobám, umožnili im rozvíjať svoje zručnosti a stretnúť sa s novými priateľmi.


V auguste 2020 sa OZ Charitas Saag zapojilo do osvetovej kampane "Zasaďme slnečnicu, rozsvieťme Českú republiku 2020". Cieľom tejto kampane bola podpora pacientov s roztrúsenou sklerózou. Symbolom projektu bola slnečnica a rozsvietenie spočívalo v zasadení slnečnice. OZ Charitas Saag, ktoré prevádzkuje voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnených MODRÝ LÚČ, sa rozhodlo zasvietiť slnečnicami pre priateľov zo SLOVENSKÉHO ZVäZU SCLEROSIS MULTIPLEX LEVICE. V tvorivých dielňach sme vyrobili keramické slnečnice, ktorými sme rozsvietili cestu nádeje..


Dňa 25. júna 2020 sme sa so zdravotne znevýhodnenými z voľnočasového centra Modrý lúč zúčastnili ParaArtu v Kemence v Maďarsku. Spoločne s našimi priateľmi Lampás´92 Alapítvány sme sa tam venovali maľbe na plátno. Výsledkom boli krásne maľby. 


Koncom mesiaca MAREC 2020 bolo naplánované ukončenie projektu "HRAVOU FORMOU ZA POZNANÍM" financie naň poskytla Nadácia pre deti Slovenska. Človek mieni a život mení... 16.3.2020 sme voľnočasové centrum Modrý lúč museli zatvoriť pre pandémiu covid-19. Naplánované aktivity sa nám podarilo zrealizovať, ďakujeme za krásne chvíle.


Dňa 21. februára 2020 sa vo voľnočasovom centre konal maškarný ples. Bola zdramatizovaná rozprávka PAMPÚŠIK, ktorú si do centra prišli pozrieť rodičia, starý rodičia zdravotne znevýhodnených osôb. V rozprávke sa okrem masiek pampúšika, babky, dedka, zvieratiek objavuje i muchotrávka a trpaslík. Po divadielku nasledovala vo veselej nálade tanečná zábava.

Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na projekt "NÁŠ TVORIVÝ SVET..."  Sú v ňom naplánované aktivity pre voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré OZ Charitas Saag prevádzkuje. Mestu Šahy so srdca ĎAKUJEME :)

Objatie tónov
Dňa 26.1.2020 sme sa so zdravotne znevýhodnenými z voľnočasového centra Modrý lúč zúčastnili benefičného podujatia Objatie tónov. Na podujatí vystúpili: IMT SMILE, DESMOD, THE GREAT MALARKEY -  Veľká Británia, Lea & Veja, Zumba so Zolim. Podujatie moderoval Sajfa. Veľkým zážitkom bolo venovať vystupujúcim darčeky z našich tvorivých dielní. Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť na tomto SUPERskom podujatí.

Občianske združenie Charitas Saag i v roku 2020 pokračuje v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach a od januára 2020 sa budú konať dva obľúbené workshopy. KERAMIKA - keramické workshopy s lektorkou Adrienou Kutakovou. SRDCE V KRUHU ŽIEN - otvorené stretnutia pre ženy, zamerané na sebapoznávanie a kreatívne vyjadrenie s lektorkou Jankou Almaja Vaculčiakovou.Ďalší rok sme zvládli, vďaka vám, našim sponzorom   :)

Za Vaše dary vám zo srdca ďakujeme

Všetkým sponzorom ako aj priaznivcom a priateľom nášho OZ Charitas Saag prajeme veselé prežitie Vianočných sviatkov, veľa pohody a radosti v srdci a do nového roku 2020 zdravie, lásku, spokojnosť, šťastie, dobrých priateľov a ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť... 
                                                             členovia OZ Charitas Saag
"Pestré aktivity pre tých najzraniteľnejších..."

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Šahy bola zameraná na aktivity pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ", ktorý prevádzkuje Občianske združenie Charitas Saag. Z rozpočtu dotácie sme financovali MDD. Tento sviatok sme slávili s deťmi z centra, s ich rodičmi a starými rodičmi. Podujatie sa konalo na dvore voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ". Pripravili sme množstvo súťaží, edukačných aktivít a hier. Dobrá nálada panovala aj pri opekačke.
Voľnočasové centrum navštevujú zdravotne znevýhodnené osoby s rôznym postihnutím. A to, čo všetkých spája, je jednoznačne hudba. Z toho dôvodu sme naplánovali aj muzikoterapiu. Pod vedením špeciálnej pedagogičky sme s deťmi nacvičili rôzne hudobné pásma, oboznamovali sme sa s hudobnými nástrojmi, spoznávali sme aké zvuky vyludzujú... Do arteterapie sme zahrnuli prácu s hlinou, mydlovou hmotou, korálkami. Výsledkom týchto tvorivých dielní bola radosť z vytvoreného diela, možnosť sebarealizácie a rozvoj jemnej motoriky. Do tvorivých dielní sme prizvali aj osoby so sveta "zdravých", aby sme spoločne rúcali bariéry medzi týmito svetmi a podnietili aj vznik nových priateľstiev... 

 L´ART Fest v Maďarsku

Dňa 20.6.2019 prijalo OZ Charitas Saag pozvanie na L´ART Fest do Godu. Po slávnostnom otvorení nasledovalo oceňovanie výtvarnej tvorby. Medzi oceneními bol aj náš zverenec Adam Kutak. 


Aktivity realizované vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska v projekte HRAVOU FORMOU ZA POZNANÍM! 

V júli 2019 sme začali s realizáciou projektu, vďaka ktorému môžeme vo  voľnočasovom centre Modrý lúč priniesť rozmanité aktivity pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V tvorivých dielňach budeme tvoriť s hlinou, korálkami, mydlovou hmotou, vyrábať pletené výrobky z papiera... prizveme na ne i verejnosť, nových priateľov - Klub Sclerosis multiplex SZSM, Klub nevidiacich a slabozrakých, Lámpás´92 Alapítvány. Čaká nás muzikoterapia počas ktorej budeme spievať, spoznávať hudobné nástroje, nacvičíme hudobné pásma s ktorými navštívime škôlkárov na Hviezdoslavovej ulici, žiakov Spojenej školy internátnej a Základnej školy L. Balleka. Budeme športovať na dvore voľnočasového centra Modrý lúč, kde sme si vďaka finančným prostriedkom z projektu vedeli upraviť plochu a zložiť naň umelý trávnik. Cvičiť budeme pod odobrným dozorom fyzioterapeutky v Pilates Centrum Saag. Naplánlovaná je aj biblioterapia počas ktorej navštívime miestnu knižnicu, v ktorej si poprezeráme rozprávkové a iné knihy. Vyberieme jednu rozprávku a tú potom zdramatizujeme. V centre radi hráme spoločenské hry a vďaka projektu sme získali financie na zakúpenie nových. Pri spoločenských hrách sa nielen zabavíme, ale hravou formou sa i vzdelávame a precvičujeme jemnú motoriku. Zúčastníme sa výletu do Modrého Kameňa do múzea bábkarských kultúr a hračiek. Čaká nás pestrá paleta aktivít a my sa na ne veľmi tešíme. A v neposlednej miere sme radi, že vďaka naplánovaným aktivitám  budeme vedieť priblížiť zdravotne znevýhodnením svet zdravých ľudí a tak ich integorvať a vytvárať nové priateľstvá.


Nová spolupráca, noví zahraniční priatelia...

Dňa 20.6.2019 voľnočasové centrum Modrý lúč pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením prijalo pozvanie do dedinky Kemence v Maďarsku od združenia Lámpás´92 Alapítvány. Toto združenie každoročne organizuje pre zdravotne znevýhodnené a sociálne odkázané osoby tvorivé dielne v oblasti výtvarného umenia, program s názvom paraArt. prežili sme tam krásne popoludnie, ďakujeme za srdečné privítanie i pohostenie. Cítili sme sa tam veľmi dobre, tešíme sa na spoluprácu, nové priateľstvá.   :)   
(Fotografie nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA)  


Vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ  sme slávili MDD

Dňa 6.7.2019 sme slávili MDD na dvore voľnočasového centra Modrý lúč pre deti, mládež a dospelé osoby. Zábavnou formou bol pripravený program zameraný na vzdelávanie a precvičovanie jemnej motoriky. Popasovať sa mali zo zadaním druhu: maľovanie makety nechtov rúk, nájdenie správneho papierového kľúča podľa predlohy nakreslenej na papierovej hernej ploche, vyskladanie obrázka zvieratka, na makete nakresleného chrobáčika pripnúť správny počet štipcov, spoločné maľovanie plagátiku ryby s vodovými farbami, vylovenie rybičky. Po všetkých týchto činnostiach sme opekali pri ohníčku. Atmosféru sviatočného popoludnia veľmi vyzdvihli balónikové kreácie, ktoré vyčarovali šikovné ruky Katky Otrekalovej z PARTY O.K. Na oslavu MDD finančnými prostriedkami prispelo i MESTO ŠAHY. Ďakujeme. :)


Navštívili sme ihrisko Žihadielko i Mestský park v Šahách

V
o voľnočasovom centre sme oslavu MDD začali v predstihu športovou aktivitou, navštívili sme ihrisko ŽIHADIELKO i Mestský park. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii FOTOGALÉRIA. Ďalšie aktivity budú pokračovať na dvore voľnočasového centra Modrý lúč.
   

         NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA


          Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti vo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný dvadsiaty ročník trval od 1. júna 2018 do 31. mája 2019. Finančné prostriedky získané počas verejnej zbierky rozdeľuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Hodina deťom. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti vo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný dvadsiaty ročník trval od 1. júna 2018 do 31. mája 2019. Finančné prostriedky získané počas verejnej zbierky rozdeľuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Hodina deťom. 
        Odborní hodnotitelia posudzovali 78 žiadostí a z nich vybrali 41 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. OBČIANSKE ZDRUŽENIE CHARITAS SAAG bolo jednou z nich. Získali sme 3 300 EUR na projekt " Hravou formou za poznaním!", ktorý bude realizovaný od 1.7.2019 do 31.3.2020.
Úprimne ďakujeme :)

Priebeh projektu doložený textom i fotografiami môžete sledovať na našej facebookovej stránke charitas saag, alebo na www.nds.sk "Pestré aktivity pre tých najzraniteľnejších..."

Pod názvom "Pestré aktivity pre tých najzraniteľnejších..." podalo Občianske združenie Charitas Saag žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šahy pre rok 2019 v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Mesto túto žiadosť podporilo finančnou dotáciou vo výške 600 EUR.
Srdečne ďakujeme. 


PONOŽKOVÝ DEŇ

 21.3. je deň Svetového Downovho syndrómu. Tento deň nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozónovom páre. Takto symbolicky si svet pripomína  problematiku Downovho syndrómu.
V tento deň do voľnočasového centra Modrý lúč "prileteli"roztomilé včielky - škôlkári z Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici pod vedením dvoch kráľovien - paniu čiteľka Anička a Janka. Prišli vo svetový deň Downovho syndrómu, aby našim zverencom priniesli darčeky. Nasledovala spoločná zábava a spev. Veľmi pekne ďakujeme za toto milé popoludnie, okrem darčekov ste k nám priniesli i radosť. Zo srdca ďakujeme. :) 


Pomáhali sme i za hranicami...

V marci 2019 sme pomáhali i za hranicami. Občianske združenie CHARITAS SAAG zabezpečuje i zber a výdaj použitého šatstva. Zozbierané šatstvo odviezla naša členka do Budapešti na centrálu pomoci pre sociálne odkázané rodiny a bezdomovcov. Adomány szervezó csoport a Budapesti Dankó utcai Wesley János óvodának. 
Našu pomoc prijali s radosťou.

    
M a š k a r n ý   p l e s 

Dňa 22.2.2019 sa vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" konal maškarný ples na tému básne DO ŠKOLY od spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Vystupovali tu zvieratká: straka, kozička, ovečka, prasiatko, psíček a mačička. Odrecitovali sa básničky, spievali sa pesničky a na záver programu bol pripravený i tanček. Po programe sa veselo pokračovalo v zábave.


Spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom (ROS) Levice 

V roku 2019 vďaka spolupráci s ROS LEVICE sú vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby od januára do júna naplánované dva workshopy VZDELÁVAME UMENÍM - keramika a srdce v kruhu žien. KERAMIKA pod vedením lektorky Adrieny Kutakovej a cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie SRDCE V KRUHU ŽIEN pod vedením lektorky Janky Alamja Vaculčiakovej. Touto cestou Vás pozývame na uvedené stretnutia a ROS LEVICE ďakujeme za spoluprácu.

 P O Ď A K O V A N I E

Rok 2018 sa chýli k záveru a Občianske združenie Charitas Saag si nesmierne váži podanú pomocnú ruku všetkých tých, ktorí nám prispeli finančnými darmi - sponzorským či 2% z daní. Za firmy by som spomenula TRANSPETROL, a.s., ZF SLOVAKIA, a.s., HORNLEIN SLOVENSKO s.r.o., ... a mnohým fyzickým osobám. Poďakovanie patrí i NADÁCII PONTIS nadačnému fondu Srdce pre deti, ktorá finančnými prostriedkami podporila náš projekt. Vďaka vám sme mohli prevádzkovať voľnočasové centrum "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením  na Ružovej ulici 23B v Šahách.
Vážime si Vás všetkých ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne znevýhodnených mladých ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby. 

Besiedka s Mikulášom

      Dňa 14.12.2018 do voľnočasového centra pre deti, mládež a dospelé osby so zdravotným znevýhodnením "MODRÝ LÚČ" zavítal Mikuláš. Prišiel s batôžkom, v ktorom mal pre každého sladkú nádielku. My sme si pre neho pripravili krásne básničky a pesničky... 


"PESTRÁ MOZAIKA RADOSTÍ..." vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ


          Vďaka projektu "Pestrá mozaika radostí..." sa vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ, v Šahách na Ružovej ulici, v letných mesiacoch realizovala pestrá paleta aktivít prispôsobených deťom a dospelým so zdravotným postihnutím. OZ Charitas Saag získalo finančné prostriedky od NADÁCIE PONTIS z nadačného fondu Srdce pre deti.
         Projekt pozostávajúci z čriepkov zaujímavých aktivít: hipoterapia, masáže a cvičenia pod vedením odoborníkov. Muzikoterapia, výlet do zveroparku Žarnovica a zooparku Veresegyház v Maďarsku. Arteterapia zahŕňa výrobu voňavých mydielok a prácu s hlinou, výsledkom ktorej je mozaika osadená na dvore voľnočasového centra pod názvom "Z rozprávky do rozprávky." Mozaiku tvorí päť obrázkov zo známych rozprávok Žabí princ, Šípková Ruženka, Janko Hraško, Červená Čiapočka a Perníková chalúpka.
          Uvedené aktivity priniesli všetkým zúčastneným radosť, zábavu, možnosť sebarealizácie, nové poznatky a priateľstvá...       

Spomenuté aktivity mohli prebehnúť vďaka NADÁCII PONTIS a my sme za to zo srdca vďačný.

       


Veselé popoludnie - oslava MDD


      Dňa 8. júna 2018 sme vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím slávili MDD. Bolo pripravených množstvo hier, súťaží, piesní...  Ku koncu programu oslávencov potešili darčeky a chutné občerstvenie.


"PESTRÁ MOZAIKA RADOSTÍ..."

V máji 2018 Občianske združenie Charitas Saag podalo projekt
"Pestrá mozaika našich radostí..." 
na výzvu NADÁCIE PONTIS nadačného fondu Srdce pre deti. 
S potešením oznamujeme, že náš projekt uspel, získali sme 3 500 EUR. 
Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch jún - august 2018.


M š ý   s

      Dňa 9. februára 2018 sa v priestoroch voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím konal maškarný ples. Priestory centra sa zmenili na rybníček pri ktorom sedel vodník s fajočkou. Objavil sa tu i veselý, pestrofarebný šašo a spolu s vodníkom hrajúcim na gitare piesňami predstavili zvieratká, ktoré pri rybníčku žijú. Žaba, bocian, kačka... Zábava bola vynikajúca a krásny program potešil rodičov ako aj starých rodičov.


Začiatkom roku 2018 sme zriadili

voľnočasové centrum "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé

osoby so zdravotným znevýhodnením.O Z N A M
Ukončenie prevádzky denného stacionára "Centrum na Ružovej ulici"

Z dôvodu zásadných zmien v legislatíve sme k 1.1.2018 boli nútení denný stacionár "Centrum na Ružovej ulici" pre deti, mládež a dospelé osoby na Ružovej ulici v Šahách zrušiť.

KDE NIEČO KONČÍ, TAM VRAJ NIEČO INÉ SKVELÉ ZAČÍNA...

Majúc na mysli túto myšlienku sa členovia občianskeho združenia v spolupráci s rodičmi detí z centra rozhodli nájsť riešenie. Napriek nepriaznivej finančnej situácii sme to nevzdali.

Aktívne hľadáme sponzorov na činnosť voľnočasového centra "Modrý lúč", ktoré sme zriadili pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením.

Nevzdávame to, hľadáme formu, ako prežiť a poskytnúť tým najzraniteľnejším opäť možnosť sebarealizácie.

Držte nám, prosím palce :)

Ak máte dobrý nápad alebo chuť spolupracovať, či akokoľvek pomôcť, ste vítaní...Srdečné poďakovanie patrí nášmu sponzorovi BSC BEAUTY SLIM CENTER, MládežníckA 2a v Šahách, ktorí venoval dennému stacionáru "Centrum na Ružovej ulici" pre inak obdarené deti, dospelých a zamestnancov "ČESTNÚ VSTUPENKU" na voľný vstup počas roka 2017 a 100% ovocné šťavy bez konzervačných látok a bez pridaného cukru a farbív.
                                                                                                                           Ďakujeme sponzorovi za jeho štedré dary Adventný benefičný koncert


S myšlienkou usporiadať ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT prišla skupina ELÁN FOREVER. Koncert sa konal 18.12.2016 v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách. Finančný výťažok vyzbieraný počas koncertu sa organizátori podujatia rozhodli venovať dennému stacionáru pre zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelé osoby "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI", ktorý prevádzkuje Občianske združenie Charitas Saag v Šahách.

Na koncerte okrem usporiadateľov - skupiny ELÁN FOREVER vystúpili Štefan Nemčok, Gábor Vanek, ACAPELA Dudince, Felvidéki Mulatós Sanci a hosť koncertu Peter Cmorík. Počas koncertu sa konala aukcia obrazov, ktoré dennému stacionáru venovali maliari Kornélia Fehér z Maďarska, Pavol Moza, Michaela Holotová Bodnárová a keramička Adriena Kutaková.

Srdečná vďaka patrí v prvom rade usporiadateľom tohto benefičného koncertu, účinkujúcim a všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporili. Výťažok benefičného koncertu bol vo výške 720,58 EUR a výťažok aukcie za dva vydražené obrazy 150,00 EUR. Získané financie budú použité na činnosť združenia v prospech detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím.

Pri tomto benefičnom koncerte sme si uvedomili, že nie sme sami na problémy, ktoré sa Občianske združenie Charitas Saag rozhodlo v rámci denného stacionára riešiť... Nájdu sa "dobrí anjeli" ukrytí v srdci ľudí, čo myslia aj na tých, ku ktorým život nebol vľúdny...

Za všetky deti i dospelých z denného stacionára "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI" Vám ĎAKUJEME.

Je krásne vedieť, že ľuďom ešte neprestalo záležať na iných...

                   S vďakou, členovia Občianskeho združenia Charitas Saag 

Počas benefičného koncertu sa prítomní mohli občerstviť chutnými 100 % ovocnými šťavami, ktoré Občianskemu združeniu venovalo BSC Šahy. 
                                                               Srdečne ďakujem


Adventný benfičný koncert - ELÁN FOREVER


Prichádzajú Vianoce - čas pokoja, porozumenia a lásky... Členovia Občianskeho združenia Charitas Saag počas celého roka 2016 rozdávali svoje nadšenie a lásku tým, ktorým život nedoprial to najvzácnejšie - zdravie. Maľovali sme, pracovali s hlinou, oslavovali MDD, absolvovali hipoterapiu, zooterapiu... Každý rok sa snažíme obohatiť život detí a dospelých so zdravotným postihnutím v dennom stacionári v CENTRE NA RUŽOVEJ ULICI o nové aktivity, pootvoriť im dvere do veľkého sveta...

Skupina ELÁN FOREVER pripravila adventný benefičný koncert, ktorého výťažok poputuje na činnosť Občianskeho združenia Charitas Saag. Získané financie budú použité na činnosť združenia v prospech detí a dospelých so zdravotným postihnutím... Oni nás potrebujú a svoju vďaku prejavujú tým najprirodzenejším spôsobom - objatím, úsmevom, potleskom... v ich mene Vám ĎAKUJEME...

Prijmite naše srdečné pozvanie na ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční dňa 18.12.2016 o 18,00 hodine v divadelnej sále v Šahách.

ZAŽITE S NAMI RADOSŤ Z POMOCI TÝM, KTORÍ TO SAMI NEDOKÁŽU...

 

M
OZAIKA NAŠICH RADO
STÍ... 

      Zo skúsenosti a znalostí odborníkov s ktorými spolupracujeme, vieme, že umenie a príroda sú ideálnym prostriedkom pre rozvoj  motoriky, zlepšujú rozvoj osobnosti ľudí so zdravotným postihnutím, vytvárajú priestor na socializáciu týchto ľudí, podporujú ich tvorivosť a harmonizujú ich vnútorný svet s vonkajším. To sú dôležité sekundárne ciele nášho projektu. Naším zámerom je podnietiť nielen ľudí, ktorým sa venujeme, ale aj ich príbuzných k aktívnejšiemu životu. Väčšina detí a dospelých so zdravotným postihnutím žijú v sociálne slabších rodinách a tak nemajú šancu zažiť aktivity, ktoré by sme im v rámci nášho projektu radi poskytli.
       Projekt zahŕňa aktivity z oblasti: muzikoterapieanimoterapie (hipoterapia), arteterapie 
( výroba mozaiky, ktorá bude zdobiť exteriérové priestory nášho centra, výroba keramických magnetiek - zvieratiek, prstomaľba)

                                                                                                                    Ďakujeme VÚB nadácii 


M
DD
v dennom stacionári "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI"

Dňa 3. júna 2016 sme v dennom stacionári "Centrum na Ružovej ulici" v Šahách slávili MDD. Na podujatie sme pozvali i rodičov, súrodencov či starých rodičov obyvateľov zariadenia sociálnych služieb.
Pre jednotlivé disciplíny sme pripravili zaujímavé úlohy, ktoré boli určené na rozvoj jemnej motoriky a spoznávania farieb zábavnou formou. Odmenou za zvládnuté úlohy boli drobné darčeky (sladkosti, náramky, svetielkujúce tyčinky).
Po prebehnutí aktivít bolo zabezpečené občerstvenie formou opekania (grilovania), kde si každý z účastníkov mohol upiecť nad malým ohníkom párky a zároveň obsluha prichystala do pahreby nové malé zemiačiky so slaninkou obalené v alobale. Celé podujatie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére ku ktorej napomohli spev i tance: stoličkový tanec, vláčik, grécky tanec - Zorba.
K čaru dobrej nálady napomohla aj krásna výzdoba, ktorej najväčšou ozdobou  boli dve piňáty: jedna v tvare hviezdičky a druhá v podobe pestrej, usmievavej hlavy klauna. V piňátach sa skrývali ďalšie odmeny, ktoré si mohol každý pozbierať zo zeme (píšťalky, balóny, loptičky, cukríky). Spomenuté piňáty vytvorila svojimi šikovnými rukami živnostníčka Katarína Otrekalová - PÁRTY O.K., ktorá ich sponzorsky darovala dennému stacionáru k oslave MDD. Touto cestou jej opätovne ďakujeme.
Podujatie bolo realizované vďaka finančnej dotácii z rozpočtu Mesta Šahy za spoluúčasti Občianskeho združenia Charitas Saag, ktoré prispelo vlastným vkladom (či už finančným alebo personálnym). Dotácia z rozpočtu MESTA ŠAHY

Dňa 28. apríla 2016 sa konalo 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde poslanci rozhodli o finančných dotáciách z rozpočtu mesta. V rámci finančných dotácií na sociálnu činnosť pridelili Občianskému združeniu Charitas Saag 400 €. Financie budú použité na hipoterapiu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých osôb so zdravotným postihnutím. Za finančnú dotáciu ďakujeme.


MOZAIKA NAŠICH RADOSTÍ...

Srdečná vďaka Nadácii VÚB, ktorá schválila našu žiadosť o príspevok vo výške 1 500 € pre projekt s názvom MOZAIKA NAŠICH RADOSTÍ... v grantovom programe pre Nádej 2016: Umenie lieči a dotyk lieči. Realizácia projektu bude prebiehať od júna do októbra 2016. Redaktorka rádia REGINA BA - Mária Babinská v dennom stacionári
 
      Dňa 1.3.2016 navštívila denný stacionár "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI" redaktorka RÁDIA REGINA BA Mária Babinská. Rozhovory, ktoré nahrala so zamestnancami, odozneli v spomínanom rádiu dňa 4.3.2016 v dvoch vstupoch spolu s piesňou, ktorú zahral a zaspieval pracovník denného stacionára René Tóth.

link na reláciu: https://ba.regina.rtvs.sk/clanky/z-regionov/101802/denny-stacionar-v-sahach 
     Vďaka KISSOUND-u hipoterapia 


      Dňa 21. marca 2015 sa v Šahách konal benefičný koncert KISSOUND, ktorého organizátorom bol mladý hudobník Krištof Kiss. Výťažok z tohto koncertu venovali organizátori podujatia dennému stacionáru pre postihnuté deti, mládež a dospelé osoby "Centrum na Ružovej ulici", ktorý prevádzkuje občianske združenie Charitas Saag v Šahách. Veľká vďaka patrí nielen Krištófovi Kissovi, Petrovi Paulenkovi, ale aj všetkým, ktorí zbierku finančne podporili.
      V dennom stacionári máme klientov s rôznym zdravotným postihom a rôznej vekovej kategórii od 6 do 54 rokov. Tieto financie sme sa rozhodli využiť tak, aby z nich mal pôžitok každý. A tak sa zrodila myšlienka realizovať hipoterapiu. Je to špeciálna rehabilitačná metóda na uvoľnenie stuhnutého svalstva pomocou koňa. Hipoterapia sa ukázala ako veľmi dobrá forma investície. Pôsobila priaznivo nielen na svalstvo, ale aj psychiku. S uvoľnením stuhnutého svalstva prichádzalo potešenie, radosť, dobrá nálada... 
„Keď hlina spája dva svety..."
 

Prvý ročník  projektu „Keď hlina spája dva svety...“ mal veľký úspech u detí miestnej základnej školy. Pre detičky so zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú naše občianske združenie Charitas Saag to bola výnimočná príležitosť tvorivo pracovať so svojimi zdravými vrstovníkmi. A tak sme sa rozhodli v tejto myšlienke pokračovať...

Cieľom nášho projektu je vytvoriť lepšie podmienky na tvorivú dielňu v exteriéri. Vďaka finančnému daru z Detského fondu Cloetta sme od  Nadácie pre deti Slovenska získali 1 205 € na materiál na pergolu, hlinu, glazúry a pomôcky. Pergolu zhotovili dobrovoľníci v mesiacoch február – marec, v apríli prebiehali dokončovacie práce. Tvorivú dielňu pod názvom „Hlina – dar našej zeme“ začneme realizovať v máji pod novou pergolou. Pozvané budú deti z miestnych škôl, detičky z MC Smejko, rodičia, ale aj široká verejnosť. Už sa tešíme na popoludnia, ktoré strávime s deťmi zhotovovaním rôznych pekných hlinených výrobkov.

V apríli a máji je plánovaná séria workshopov pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej, ďalších členov nášho občianskeho združenia a pod dozorom ergoterapeuta pani Janky Képesovej. Projekt a prácu s hlinou plánujeme odprezentovať  1. mája v rámci regionálneho podujatia v Synagóge a na nádvorí pri My Hont Café. Podujatie vzniklo na podnet Petra Paulenku, člena občianskeho združenia „Srdcom za Šahy.

 

             Realizujeme projekt podporený
     NADÁCIOU PRE DETI SLOVENSKA
              
z Detského fondu Cloetta 
"Keď hlina spája dva svety..." (2.ročník)


 

 


Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku


(Prísl. 28, 27)

Všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí sa rozhodnú venovať svoje 2 % z dane z príjmov na podporu činnosti Občianskeho združenia Charitas Saag,
ĎAKUJEME!

Kontaktné údaje: Občianske združenie
                              Charitas Saag
Adresa:                 Hlavné námestie č. 1
                              936 01 Šahy

IČO:                       421 13 962
Číslo účtu:             2375303656 / 0200


 

Aj tento rok podporili rodiny z Belgicka svojimi darmi - ošatením, obuvou a hračkami činnosť našej charity zameranej na výdaj šatstva a iných použiteľných vecí.
 
Ďakujeme naším priateľom z Belgicka!

Families from Belgium supported our organization by clouthes, shoes and toys also this year. 
Many thanks for your help, friends!Občianske združenie Charitas Saag je registrovaným poskytovateľom základného sociálneho poradenstva v registri Úradu Nitrianskeho samosprívneho kraja - reg. č. 222.

Od 1. novembra 2011 do 31. októbra 2013 Občianske združenie Charitas Saag  prevádzkovalo Chránenú dielňu - Základné sociálne poradenstvo v priestoroch MsÚ Šahy.
V tejto dielni pracovali Janka Képešová, Regina Kövesdyová a Ildikó Allarámová. Chránená dielňa pôsobila vďaka ÚPSVaR v Leviciach. 


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja už druhýkrát podporil projekt združenia s názvom "Spojme sa vo vianočnej kolede".
 
Podujatie bolo zamerané na spoluprácu miestnych škôl, cirkví a neformálnych skupín občanov pri príprave vianočného Betlehema na Hlavnom námestí v Šahách. 

Betlehemskými aktérmi sú deti zo základných škôl a aj handicapované deti!