2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

domov

O projekte, podporenom Nitrianskou komunitnou nadáciou
Spolu na kolesách invalidného vozíka. http://www.nkn.sk/pages/posts/nase-figurky-vystavene-na-namesti116.php

Adriena Kutaková a Agnesa Gubišová preberajú grant nadácie od finančného sponzora - Západoslovenskej energetiky, a. s. http://petrahadzova.blog.sme.sk/c/242545/V-Nirianskom-kraji-pomahali-figurky-stvrtykrat.html 

V Sme sa objavil článok o iniciatíve združenia v oblasti bezbariérovosti v meste Šahy:


V spolupráci so strednými školami v Šahách sme pravidelne organizovali
 "Deň nezábudiek" v Šahách.


18. 3. 2011 o 18. 00 hod.

Téma: "Poruchy správania sa a adaptibility-hyperaktivita, asociálne správanie a sociálne fóbie"Prednášateľ. Dr. Szarka Miklós