2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

Občianske združenie Charitas Saag už od roku 2007 pracuje s marginalizovanými skupinami obyvateľstva. V zmysle predmetu svojej činnosti sa snaží v spolupráci s Mestom Šahy o vybudovanie systémového prístupu v riešení otázky životných podmienok margnalizovaných skupín obyvateľstva. V doterajšej činnosti sa OZ venovalo predovšetkým cielenej práci v teréne, poradenstvu a organizovaniu charity. Takmer výlučne boli doterajšou cieľovou skupinou – sociálne odkázaní občania mesta a regiónu – v hmotnej núdzi...

Rozšírovaním členskej základne združenia prišli do združenia nové podnety a iniciatívy. Takouto bola aj predstava Adrieny Kutakovej venovať sa zdravotne postihnutým deťom, dospelým a aj ich rodinným príslušníkom. OZ schválilo a následne iniciovalo odsúhlasenie zmeny stanov na Ministerstve vnútra SR a za  pomoci Mesta Šahy - ktoré prenajalo združeniu priestory bývalej základnej školy na sídlisku Tabáň a aktívnej pomoci členov združenia pri "spojazdnení" priestorov - vznikla naša "Tvorivá dielňa". Od júla 2010 sa v nej stretávajú zdravotne postihnutí so svojimi rodičmi spolu so zdravými a spolu tvoria. Vytvorili sme chránenú dielňu a v spolupráci s ÚPSVaR Levice posyktujeme zamestnanie trom zdravotne postihnutým pracovníčkam. Poradenstvo poskytuje každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Strategickým zámerom združenia je vybudovanie komunitného centra ako nevyhnutného nástroja na realizáciu opatrení sociálnej inklúzie v meste Šahy. Žiaľ obdobie, keď bol podporovaný vznik komunitných centier je už za nami. Vtedy samospráva mesta Šahy na čele s poslancami ( 2006-2010) neodsúhlasila podanie kompletne pripraveného zámeru so žiadosťou o dotáciu. Od tých čias márne hľadáme finančné prostriedky na získanie priestorov a ich prebudovanie a zariadenie - denné spoločenské centrum, vývarovňu resp, jedáleň, hygienickú stanicu, práčovňu, priestor na prípravu žiakov na vyučovanie, ubytovňu a pod.

Naše odhodlanie v tomto smere sme si kompenzovali zámerom vybudovať denné ambulantné centrum pre zdravotne postihnuté deti v priestoroch na Ružovej ulici 23. Členská schôdza schválila tento zámer. Na základe pripraveného rozpočtu na reknštrukciu resp. prestavbu sme sa rozhodli osloviť občanov a organizácie s prosbou o sponzorský dar. Od septembra 2012 realizujeme postupne práce z finančných príspevkov a za pomoci nezištnej práce odborníkov. Naším zámerom je najneskôr v lete 2013 sprístupniť tieto priestory podľa zámeru verejnosti.

Už druhý rok sa uchádzame o grant z ÚVSR na podporu národnostných menšín. Zameriavame sa na rómske deti. V tomto roku chceme realizovať druhý ročník projektu Romane Hangi - Rómske hlasy. Projekt je zameraný na zachovávanie rómskej kultúry a spoznávanie rómskych tradícií.

Od roku 2010 realizujeme pravidelne, polročne dobrovoľnícku službu podporenú z ÚPSVaR Levice. V roku 2013 to už bude takmer 15 dobrovoľníkov, ktorí takouto formou pomáhali uskutočniť ciele združenia.


TVORIVÁ DIELŇA

pre zdravotne postihnutých a ich rodiny pracovala pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej. Svoju činnosť vykonávala v spolupráci s Mestom Šahy, ktoré poskytlo do finančného prenájmu priestory v objekte bývalej základnej školy na sídlisku Tabán. V súčasnosti združenie vytvorilo priestor pre stretávanie sa a činnosť tejto skupiny občanov rekonštrukciou objektu na Ružovej ulici č. 23 v Šahách. Ďalším cieľom je integrácia zdravých a zdravotne postihnutých a tým príprava podmienok pre senzibilizáciu spoločnosti k týmto problémom. Tvorivá dielňa sa ďalej bude realizovať hlavne v letných mesiacoch.

Činnosť Tvorivej dielne doteraz podporili z dotácií:

Nadácia SPP v letných mesiacoch roku 2011 - podpora tvorby materiálnych podmienok pre ďalšie tvorivé uplatnenie sa cieľovej skupiny.

ÚPSVaR Levice - podpora činnosti formou dobrovoľníckej služby.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - podpora prípravy kultúrneho podujatia spojeného s prezentáciou tvorby - predvianočné pdujatie v spolupráci s miestnymi školami - rok 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky - podpora kultúry národnostných mešnín z pogramu Splnomocnenca vlády SR - rok 2012 - podpora voľnočasových aktivít rómskych detí

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - podpora prípravy kultúrneho podujatia spojeného s prezentáciou tvorby - predvianočné pdujatie v spolupráci s miestnymi školami - rok 2012

Prezentácia prác:

v rámci Dní kultúry v Honte v Šahách v prezentačnom stánku v dňoch 16. a 17. septembra 2011

V rámci podujatia "Spojme sa vo vianočnej kolede" - 16. 12. 2011.

V mesiaci jún 2012 v rámci obecných dní v Preseľanoch nad Ipľom a Veľkých Turovciach

V mesiaci december 2012 v rámci predvianočných podujatí vo Veľkých Turovciach, Horných Semerovciach a v Šahách.