2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 


Už tretíkrát podporil Nitriansky samosprávny kraj podujatie
"Spojme sa vo vianočnej kolede"

Aj tento rok boli aktérmi živého Betlehema v Šahách na námestí žiaci základných škôl zo Šiah a handicapované deti

V rámci svojho pôsobenia v živom Betleheme predviedli školy svoje krátke programy. 
Dobrovoľníci nášho združenia pripravili pre vystupujúcich ale aj divákov horúci čaj, ktorí podávali v v ozdobených hrnčekoch. Čaj nám pripravili v materskej škole na Hviezdoslavovej ulici, za čo vrele ďakujeme.

Prítomným sme rozdali medovníčky, ktoré napiekli žiaci Strednej odbornej školy v Šahách, ktorí sa učia v odbore kuchár, čašník. Veľmi pekne im ďakujeme za dobrú spoluprácu!

V stánkoch sme ponúkali práce detí z Tvorivej dielne. Ďakujeme za všetky dobrovoľné príspevky!
Večer sme sa pripojili k podujatiu "Ohrievadlo", ktoré je tradičným podujatím a prítomným sme rozdali ozdobené hrnčeky naplnené horúcim čajom.

Nakoniec nám dovoľte podeliť sa s jedným príjemným dojmom: starší pán nám povedal po tom čo dostal od našej členky na večernom podujatí hrnček s čajomm a ubezpečila ho, že ten hrnček je samozrejme jeho, nasledovné: "Ja som už tak dávno nedostal nič na Vianoce." 

Sme radi, že sme mohli spoločne precítiť vianočnú atmosféru!

Ďakujeme všetkým školám, ktoré nás podporili svojou aktívnou účasťou, ďalej Mestu Šahy za technickú pomoc, pánovi Pavlovi Hudecovi za drevený Betlehem, živé zvieratká a prekrásny orloj, ktorý sme si mohli prezrieť.

Ďakujeme pani farárke Hanke Peničkovej, farárke Evanjelickej cirvki augsburkého vyznania v Šahách za betlehemské kostýmy i za pekný otvárací príhovor v slovenčine. Ďakujeme Jónásovi Izsmánovi, duchovnému miestneho zboru Reformovanej cirkvi na Slovensku v Šahách za príhovor v maďarčine.

Na záver ďakujeme všetkým členom združenia, naším sympatizantom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli zvládnuť náročné úlohy tak, aby sme prispeli k vianočnej atmosfére!

Všetkým vám prajeme radostné a požehnané vianočné sviatky, priatelia! 


5.
                                                                                                  V roku 2012 sme reaizovali projekt podporený

Splnomocnencom úradu vlády SR pre národnostné menšiny,

 „Romane Hangi – Rómske hlasy“

zameraný na voľnočasové aktivity rómskych detí v dňoch od 13. 8. 2012 do 24. 8. 2012.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2012“.

  Aktivity projektu

Napísali o našom tábore: http://www.myhont.sk/charitas-saag-2012-sahy-ipolysag/
4.               Nádácia SPP v roku  2011 opätovne podporila projekt nášho združenia!

"Rozvoj činnosti Tvorivej dielne pre zdravotne postihnuté deti a dospelých zo Šiah a okolia."
Z dotácie sme získali materiál pre prácu v Tvorivej dielni - modelovaciu hlinu, glazúry, ozdobné doplnky, drobné náradie a pomôcky. 

3. 
23. mája 2011 sme realizovali projekt:

"Spolu na kolesách invalidného vozíčka"

manifestačný prejazd účastníkov vybranými ulicami mesta Šahy:
     Cieľové skupiny:

 

 

2. "Poď, podám Ti ruku a dovediem Ťa k hore!

Tento projekt bol podporený Nadáciou SPP v rámci Zamestnaneckého grantu.

K marginalizovane skupine patria aj občania handicapovaní zdravotným znevýhodnením. Tento projekt sme chceli zamerať práve na nich. Prostredníctvom projektu sme zrealizovali happeningové podujatie – cestu k hore. Zangažovali sme športové kluby v meste, základné a stredné školy ako aj širokú verejnosť na spoluprácu pri realizovaní podujatia pre cieľovú skupinu tohto projektu - zdravotne postihnuté deti a mládež v meste Šahy a v okolí.

 Zorganizovali sme turistický deň v blízkom pohorí Börzsöny v MR. V tomto pohorí sú krásne turistické trasy vhodné aj pre nenáročnú turistiku našej cieľovej skupiny. Pozvali sme naň zdravotne postihnuté deti, samozrejme v sprievode svojich rodičov, ktorých prítomnosť je v prípade týchto detí nevyhnutná. Tým deťom, ktoré nevlastnia invalidný vozík sme zabezpečili zapožičanie prostredníctvom medzinárodnej organizácie pôsobiacej v našom meste – Human International, s ktorou už dlhodobo spolupracujeme. Prepravu z mesta Šahy do obce Kemence v MR – cca 15 km sme zabezpečili objednaným autobusom. V obci Nagyborzsony v MR sme absolvovali cestu lesnou železnicou, ktorá mala pripravené vagóniky aj pre vozíčkárov. Prešli sme niekoľko kilometrovú trasu údoliami a kopcami pohoria až sme skončili vo vrcholovej stanici. Tu sme za pomoci špeciálnych pedagógov pripravili hry a súťaže. Mladí dobrovoľníci pomáhali pri súťažiach, pri nastupovaní a vystupovaní do dopravných prostriedkov.


Zámerne sme iniciovali aj účasť „zdravých“, ktorí pomohli zdravotne znevýhodneným absolvovať primeranú turistickú trasu. Urobili sme výrazný krok k formovaniu pozitívneho sociálneho postoja. Chceli sme aj touto formou pripraviť podmienky pre integráciu cieľovej skupiny do ostatnej spoločnosti.

Z tphto podujatia sme mali všetci veľmi dobrý pocit. Od tohto času sme z rôznych iných dotácií organizovali napr. manifestačný pochod žiakov ZŠ a vozíčkárov na zmapovanie bezbariérovosti v meste, alebo tradičný živý Betlehem, kde sú na námestí v Šahách aktérmi aj handicapované deti. V roku 2009 sme založili Tvorivú dielňu pre zdravotne postihnuté deti a ich príbuzných. Chceli sme vytvoriť priestor pre stretávanie sa a relax pri modelovaní z hliny. Túto sme prevádzkovali do augusta 2012, keď sme už z finančných dôvodov nedokázali platiť nájmné za priestory mestu Šahy. V súčasnosti rekonštruujeme zo sponzorských príspevkov priestory bývalého ateliéru na Ružovej ulici v Šahách na denné centrum pre zdravotne postihnuté deti, kde chceme opätovne prevádzkovať aj Tvorivú dielňu.

Záverom chceme povedať, že práve podujatie „Poď, podám Ti ruku a dovediem Ťa k hore“ bolo úplne prvým a aj vďaka podpore Nadácie SPP spustilo v nás elán a ďalšiu vlnu projektov pre túto cieľovú skupinu.
1.
Oz Charitas Saag pripravilo a realizovalo v partnerstve projekt Mesta Šahy

„Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením – podpora terénnej sociálnej práce.“

Hlavným cieľom projektu

je vytvoriť proaktívny koordinovaný systém riadenia sociálnej práce v meste Šahy v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti.

 

 Špecifické ciele projektu nadväzujú na hlavný cieľ:

 Vybudovanie efektívneho systému spolupráce organizácií poskytujúcich  sociálne služby  v meste.

  1. Zabezpečenie proaktívneho prístupu starostlivosti o osoby ohrozené sociálnym vylúčením formou permanentnej práce v domácom prostredí.
  2. Aktualizácia informácií o cieľových skupinách formou monitoringu. 
  3. Podpora integrácie cieľových skupín do spoločnosti. 

Dosiahnutie uvedených cieľov predpokladá posilnenie štruktúr sociálnej práce v meste Šahy. Našou ambíciou je iniciovať ozdravné procesy v oblasti manažovania sociálnej práce. Mesto si váži dobrovoľnícku prácu členov OZ Charitas Saag ako aj ďalších organizácií pôsobiacich v sociálnej sfére v našom okrese. Sme si vedomí toho, že verejný sektor má zodpovednosť za konečný efekt sociálnej pomoci z dlhodobého hľadiska. Vychádzame z praktických skúseností iných miest, kde sa tiež potvrdilo, že prepojenie aktivít mesta v spolupráci s miestnymi organizáciami sú zárukou zvýšenia sociálnej inklúzie