2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

Občianske združenie Charitas Saag už od roku 2007 pracuje s marginalizovanými skupinami obyvateľstva. V zmysle predmetu svojej činnosti sa snaží v spolupráci s Mestom Šahy o vybudovanie systémového prístupu v riešení otázky životných podmienok margnalizovaných skupín obyvateľstva. V doterajšej činnosti sa OZ venovalo predovšetkým cielenej práci v teréne, poradenstvu a organizovaniu charity. Takmer výlučne boli doterajšou cieľovou skupinou – sociálne odkázaní občania mesta a regiónu – v hmotnej núdzi...

Rozšírovaním členskej základne združenia prišli do združenia nové podnety a iniciatívy. Takouto bola aj predstava Adrieny Kutakovej venovať sa zdravotne znevýhodneným deťom, dospelým a aj ich rodinným príslušníkom. OZ schválilo a následne iniciovalo odsúhlasenie zmeny Stanov na Ministerstve vnútra SR a za  pomoci Mesta Šahy - ktoré prenajalo združeniu priestory bývalej základnej školy na sídlisku Tabáň a aktívnej pomoci členov združenia pri "spojazdnení" priestorov - vznikla naša "Tvorivá dielňa". Od júla 2010 sa v nej stretávajú zdravotne postihnutí so svojimi rodičmi spolu so zdravými a spolu tvoria. Vytvorili sme chránenú dielňu a v spolupráci s ÚPSVaR Levice posyktujeme zamestnanie trom zdravotne znevýhodneným pracovníčkam. Poradenstvo sa poskytuje každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00 hod. (Poradenstvo sa poskytovalo v období 2010 - 2013).

Strategickým zámerom združenia je vybudovanie komunitného centra ako nevyhnutného nástroja na realizáciu opatrení sociálnej inklúzie v meste Šahy. Žiaľ obdobie, keď bol podporovaný vznik komunitných centier je už za nami. Vtedy samospráva mesta Šahy na čele s poslancami ( 2006-2010) neodsúhlasila podanie kompletne pripraveného zámeru so žiadosťou o dotáciu. Od tých čias márne hľadáme finančné prostriedky na získanie priestorov a ich prebudovanie a zariadenie - denné spoločenské centrum, vývarovňu resp, jedáleň, hygienickú stanicu, práčovňu, priestor na prípravu žiakov na vyučovanie, ubytovňu a pod.

Naše odhodlanie v tomto smere sme si kompenzovali zámerom vybudovať denné ambulantné centrum pre zdravotne znevýhodnené deti, mládež a dospelé osoby v priestoroch na Ružovej ulici 23/B v Šahách. Členská schôdza schválila tento zámer. Na základe pripraveného rozpočtu na rekonštrukciu resp. prestavbu sme sa rozhodli osloviť občanov a organizácie s prosbou o sponzorský dar. Od septembra 2012 realizujeme postupne práce z finančných príspevkov a za pomoci nezištnej práce odborníkov. Naším zámerom je najneskôr v lete 2013 sprístupniť tieto priestory podľa zámeru verejnosti.

Už druhý rok sa uchádzame o grant z ÚVSR na podporu národnostných menšín. Zameriavame sa na rómske deti. V tomto roku chceme realizovať druhý ročník projektu Romane Hangi - Rómske hlasy. Projekt je zameraný na zachovávanie rómskej kultúry a spoznávanie rómskych tradícií.

Od roku 2010 realizujeme pravidelne, polročne dobrovoľnícku službu podporenú z ÚPSVaR Levice. V roku 2013 to už bude takmer 15 dobrovoľníkov, ktorí takouto formou pomáhali uskutočniť ciele združenia.


TVORIVÁ DIELŇA

pre zdravotne znevýhodnených a ich rodiny prebiehala pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej. Svoju činnosť vykonávala v spolupráci s Mestom Šahy, ktoré poskytlo do finančného prenájmu priestory v objekte bývalej základnej školy na sídlisku Tabáň. V súčasnosti združenie vytvorilo priestor pre stretávanie sa a činnosť tejto skupiny občanov rekonštrukciou objektu na Ružovej ulici č. 23/B v Šahách. Ďalším cieľom je integrácia zdravých a zdravotne znevýhodnených a tým príprava podmienok pre senzibilizáciu spoločnosti k týmto problémom. Tvorivá dielňa sa ďalej bude realizovať hlavne v letných mesiacoch.

Činnosť Tvorivej dielne doteraz podporili z dotácií:

Nadácia SPP v letných mesiacoch roku 2011 - podpora tvorby materiálnych podmienok pre ďalšie tvorivé uplatnenie sa cieľovej skupiny.

ÚPSVaR Levice - podpora činnosti formou dobrovoľníckej služby.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - podpora prípravy kultúrneho podujatia spojeného s prezentáciou tvorby - predvianočné podujatie v spolupráci s miestnymi školami - rok 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky - podpora kultúry národnostných mešnín z pogramu Splnomocnenca vlády SR - rok 2012 - podpora voľnočasových aktivít rómskych detí

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - podpora prípravy kultúrneho podujatia spojeného s prezentáciou tvorby - predvianočné podujatie v spolupráci s miestnymi školami - rok 2012

Prezentácia prác:

v rámci Dní kultúry v Honte v Šahách v prezentačnom stánku v dňoch 16. a 17. septembra 2011

V rámci podujatia "Spojme sa vo vianočnej kolede" - 16. 12. 2011.

V mesiaci jún 2012 v rámci obecných dní v Preseľanoch nad Ipľom a Veľkých Turovciach

V mesiaci december 2012 v rámci predvianočných podujatí vo Veľkých Turovciach, Horných Semerovciach a v Šahách.